Ponuda

Poštovana gospodo !
Nudimo Vam transparentan sustav upravljanja na zgradama uz povoljnu cijenu 0,20 kn /m2 ( + p.d.v) ili minimalno 200 kuna (+p.d.v.) mjesečno.
U gore navedenom iznosu uračunate su slijedeće usluge:

1. Hitne intervecije u zgradi od 0-24 sata. ( na broj: 091-200-8-200 - broj je istaknut u stubištu zgrade )
2. Dvaput godišnje izvještavanje suvlasnika o poslovanju zgrade ( uz dostavu uplatnica sa barkodom ).
3. Nudimo profesionalno knjigovodstvo zgrade, te nudimo stručnu pomoć u upravljanju i održavanju.
4. Dostavljamo godišnji plan i financijsko izviješće zgrade svim suvlasnicima u zgradi.
5. Nudimo vlastitu službu za hitne intervencije sa više vozila tipa pokretna radionica. ( iskustveno znamo da je hitnost najvažnija u zaštiti imovine i sprječavanja većih šteta)
6. Provodimo natječaje za sve veće radove na zgradi ( u natječaju mogu sudjelovati i vlasnici stanova i poslovni pr. ).
7. U zgradama kojima upravljamo, organiziramo rad vijeća suvlasnika koje zastupa ostale suvlasnike ( ne oslanjamo se na suradnju s jednim čovjekom-predstavnikom ).
8. Za opsežnije radove i odluke, koje ne može donijeti vijeće suvlasnika, tražimo pismenu odluku ostalih suvlasnika ( 51% m2 ili 100% m2 ovisno o potrebi ).
9. Jednom mjesečno kontaktiranje vijeća, a jednom godišnje organizacija sastanaka sa svim suvlasnicima vezano za problematiku održavanja i upravljanja.
9. Kod osiguranja preporučavamo najpovoljniju osiguravajuću kuću ( koja se dokazala u pokrivanju šteta te odobravanju dodatnog popusta svim vlasnicima koji žele sklopiti neki drugi vid osiguranja ).
11. Otvaranje posebanog žiro računa za zgradu, koji je neovisan o poslovanju naše tvrtke. ( novac stambene zgrade je tako maksimalno siguran i zaštićen, bez obzira kako naša tvrtka posluje ).
12. Nudimo sigurnost novca u pričuvi, preko poslovne banke u kojoj će biti otvoren žiro račun za zgradu, dok će isplate sa računa ići isključivo nakon kontrole ( od strane vijeća suvlasnika, upraviteljske kuće te poslovne banke ).
13. Kompletna obrada i prijava štetnog događaja prema osiguravajućim kućama.
14. Pokretanje postupaka Ovrha prema neplatišama, samostalno i neovisno od predstavnika stambene zgrade. ( prije pokretanja Ovrha, svim dužnicima pružamo mogućnost otplate duga na veći broj rata )
15. Aktivno sudjelovanje u pomoći kod sređivanja zemljišno-knjižnog stanja zgrade, te u pripremi dokumentacije enegetske učinkovitosti zgrade i natječaja prema EU-fondovima.

Nudimo i dodatne usluge ( prema potrebi zgrade i želji suvlasnika, što se posebno obračunava )

1. Poslovi domara ( pregled zgrada i uređaja sa vođenjem zapisnika, te sitni mali popravci, zamjena žarulja i sl. Detaljni poslovi domara bit će opisani u posebnoj ponudi temeljem čega se sklapa ugovor sa stambenom zgradom )

NAŠE REFERENCE :

1. Imamo vlastitu službu za hitne intervencije ( naši zaposlenici nisu u kooperantskom odnosu; tako jamčimo veću brzinu u rješavanju hitnih potreba stambenih zgrada ).
2. Otklanjamo hitne kvarove i onda kada na računu zgrade nema dovoljno novaca ( poček u plaćanju )
3. Višestruko smo nagrađivani za naš rad ( dva puta tvrtka i tri puta osobno naši djelatnici ) te imamo dugogodišnje ( 20 godina ) iskustvo u problematici održavanja zgrada.
4. Prvi smo u Hrvatskoj pokrenuli :
a) Novi način upravljanja, tako da naš zaposlenik posjećuje zgradu, za razliku od drugih upravitelja zgrada, gdje suvlasnici ili predstavnik posjećuju urede upravitelja u zakazano vrijeme.
b) Dajemo godišnji rabat ( popust na cijenu ) svim zgradama u kojima su uredne platiše i gdje se ne pokreću postupci Ovrha.


Za printanje preuzmite ponudu u PDF-u